Зүүний Аянгыг Судлах нь

Христийн сүмийн шинэ дуу “Бурханы ажлыг хэн ч ойлгодоггүй”

9 цаг 4 минутын өмнө Нийтэлсэн Отгонцэцэг Туяанаа

Христийн сүмийн шинэ дуу “Бурханы ажлыг хэн ч ойлгодоггүй” Бурханы ажлын тусламж, хангалт нь Хүн бүгдэд мэдрэгдэхүйц байдаг Бурханы хайр, өршөөл нь Түүний удирдлагын ажлын нарийн Учирт эхнээс нь дуустал шингэсэн байдаг Өнөөдөр чи Бурханы өгсөн хайр хийгээд Амийг мэдрэхгүй байж магадгүй Гэвч чи Түүнээс холдохгүй бол Үнэнийг олох хүслээсээ татгалзахгүй бол Нэг л өдөр чи гарцаагүй Бурханы инээмсэглэхийг харах болно Хүн Түүний сайхан сэтгэлийг мэдрэх ч бай, үгүй ч бай Тэр Өөрийн хийх ёстой ажлыг зогсолтгүй хийсээр байдаг Хүн Түүний удирдлагыг ухамсарладаг ч бай үгүй ч бай үгүй ч бай Бурханы удирдлагын ажлын зорилго нь Хүн төрөлхтөнийг Сатаны эзэмшлээс Булаан авах болохоос Тэднийг Сатаны ялзрал дунд, Өөрийнх нь хүслийг эсэргүүцдэг тэднийг Орхих биш билээ. Хүн Түүний сайхан сэтгэлийг мэдрэх ч бай, үгүй ч бай Тэр Өөрийн хийх ёстой ажлыг зогсолтгүй хийсээр байдаг Хүн Түүний удирдлагыг ухамсарладаг ч бай үгүй ч бай үгүй ч бай Бурханы хайр, өршөөл нь Түүний удирдлагын ажлын нарийн учирт эхнээс нь дуустал шингэсэн байдаг Хүн Түүний сайхан сэтгэлийг мэдрэх ч бай, үгүй ч бай Тэр Өөрийн хийх ёстой ажлыг зогсолтгүй хийсээр байдаг Хүн Түүний удирдлагыг ухамсарладаг ч бай үгүй ч бай үгүй ч бай

Анхны видео линк:

Христийн сүмийн шинэ дуу “Бурханы ажлыг хэн ч ойлгодоггүй”

Сайн мэдээний кино “Өөрчлөлтийн агшин” Тэнгэрийн хаанчлалд өргөгдөх нь (Монгол хэлээр) Су Мингью бол эх газрын Хятад дахь Христийн гэр чуулганы номлогч юм. Эзэнд итгэх нь аль хэдийн итгэлээр зөвтгөгдсөн, нигүүлслээр аврагдахад хангалттай гэж түүнд үргэлж санагддаг байв. Хэдийгээр бид байнга нүгэл үйлддэг боловч бидний нүглийг Эзэн өршөөсөн бөгөөд Эзэнийг ирэх үед бидний дүр төрх гэнэтхэн өөрчлөгдөж ариун болох ба бид тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөх болно. Гэсэн хэдий ч зарим хамтран зүтгэгч эргэлзээний үрийг тарьдаг байв. Бид худал хэлж, нүгэл үйлдсээр байгаа болохоор тэнгэрийн хаанчлал руу үнэхээр өргөгдөж чадах болов уу? Су Мингью зүрх сэтгэлдээ будилж төөрөлдсөн байв. Эцэстээ Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы номлогчидтой ярилцаж, мэтгэлцэх замаар Су Мингью тэнгэрийн хаанчлалд орох цорын ганц замыг олсон билээ …

Анхны видео линк:

Сайн мэдээний кино “Өөрчлөлтийн агшин” Тэнгэрийн хаанчлалд өргөгдөх нь (Монгол хэлээр)

Сайн мэдээний кино “Зүрх шархлуулсан дурсамж” Нэгэн христэд итгэгчийн жинхэнэ мэдрэмжийн илэрхийлэл Фан Гуоеи Хятад дахь гэр чуулганы ахлагч байв. Тэрээр хорь гаруй жил үйлчлэл хийхдээ Паулыг үргэлж дуурайдаг, Эзэний төлөө урам зориг дүүрэн, хичээнгүйлэн ажиллаж бүхнээ зориулдаг байлаа. Мөн тэрээр ийм маягаар итгэлээ дагаж мөрдсөнөөр тэнгэрлэг Эцэгийн хүслийг гүйцэлдүүлж, Эзэнийг эргэн ирэх үед тэнгэрийн хаанчлал руу өргөгдөх болно гэж бат итгэдэг. Гэвч Төгс Хүчит Бурханы эцсийн өдрүүдийн аврал түүн дээр ирэхэд тэрээр өөрийн үзэлтэй зууралдсаар байдаг. Тэрээр Бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг ахин дахин голж, эсэргүүцэж бас ялладаг... Хожим нь Фан Гуоеи Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы номлогч нартай хэд хэдэн удаа мэтгэлцсэний дараа үнэнийг сэхээрч, тэнгэрлэг Эцэгийн хүслийг хэрэгжүүлэхийн утга учир хийгээд түүнийг авралд хүргэж тэнгэрийн хаанчлалд оруулах итгэлийн арга замыг таньж мэддэг... Урьд нь хэн байснаа санаж дурсах бүрд зүрхийг нь зүүгээр хатгах мэт болно...

Анхны видео линк:

Сайн мэдээний кино “Зүрх шархлуулсан дурсамж” Нэгэн христэд итгэгчийн жинхэнэ мэдрэмжийн илэрхийлэл

Христийн сүмийн гоё дуу “Завхарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон Бурханы аврал хэрэгтэй” Бурханы ажлын бай нь Сатаны сүнс, биегүй зүйл биш хүн учир Бурхан махбод болсон билээ. Хүний махан биеийг Сатан ялзруулсан учир Бурханы ажлын бай болсон. Бурханы авралын бай бол хүн билээ, хүн билээ. Хүн бол мах цустай мөнх бус оршихуй, Бурхан л түүнийг аварч чадна. Өөрийн ажлыг хийж, сайн үр дүнд хүрэхийн тулд Бурханд хүний махбод, бүх зүйл байх ёстой. Хүн махан биеэрээ нүглийг ялж чадахгүй тул Бурхан махбод болох ёстой. Хүн махан биеийн хүлээснээс салж чадахгүй учир Бурхан махбод болох ёстой. Сатан хүний махан биеийг ялзруулж, Гүн гүнзгий хорлож, харалган болгосон. Бурхан махбодод ирсэн учир нь Хүн Түүний авралын бай болсон учраас билээ. Сатан хүний махан биеэр дамжуулан, махан биеэр дамжуулан Бурханы ажилд саад учруулдаг. Бурхан хүнийг байлдан дагуулж, аврахын тулд Сатантай тулалддаг. Тиймээс Бурхан бие махбодтой болох ёстой. Өөрийн ажлыг хийхийн тулд, Өөрийн ажлыг хийхийн тулд, Сатан махан биед орогнож ялзруулдаг, Бурхан түүнийг ялах ёстой. Сатантай тулалдаж хүнийг аврахын тулд Бурхан газар дээр ирж, махбод болох ёстой. Энэ бол бодит ажил. Бурхан махбодод ажиллахдаа үнэхээр Сатантай тулалддаг. Сүнсний ертөнц дэх ажил нь бодит болж, Газар дээр, хүн дээр бодит болдог. Бурхан дуулгаваргүй, Сатаны биелэл болсон хүнийг байлдан дагуулж, ялдаг. Эцэстээ ч хүн л аврагдана. Бурхан хүн болж, бүтээлийн бүрхүүлийг авах нь чухал, Ингэснээр Сатантай тулалдаж, Бүтээгдсэн, тэрслүү нэгнийг байлдан дагуулдаг. Өөртэй нь ижил бүрхүүлтэй, Сатанд хорлуулсан хүн төрөлхтөнг аврахын тулд Бурхан хүн болж, бүтээлийн бүрхүүлийг авах нь чухал. Хүн бол Бурханы дайсан, Бурхан түүнийг байлдан дагуулах ёстой. Хүн бол Бурханы авралын бай, Бурхан махбод болж, хүн болох ёстой. Ингэснээр Түүний ажил амархан болно. Бурхан Сатаныг ялж, хүн төрөлхтнийг байлдан дагуулж, аварч чадна.

Анхны видео линк:

Христийн сүмийн гоё дуу “Завхарсан хүн төрөлхтөнд бие махбодтой болсон Бурханы аврал хэрэгтэй

Ариун Сүнсний үг | “Төгс Хүчит Бурханы санаа алдалт” | Уран уншлага

2018 оны 11-р сарын 11 Нийтэлсэн Отгонцэцэг Туяанаа

Ариун Сүнсний үг | “Төгс Хүчит Бурханы санаа алдалт” | Уран уншлага Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн: “Төгс Хүчит Бурханы амийн хангалтыг орхисон хүн төрөлхтөн яагаад оршин байгаагаа мэдэхгүй атлаа үхлээс айдаг. Ямар ч дэмжлэг, тусламж байхгүй боловч хүн төрөлхтөн нүдээ аних хүсэлгүй хэвээр бөгөөд энэ дэлхий дээр сэтгэлийн мөс чанаргүй бие махбодод өөдгүйгээр оршин тогтнож эрэмгийгээр амь зуусаар. Чи ямар ч итгэл найдваргүй ингэж амьдардаг; тэр ямар ч зорилгогүй ийнхүү оршин байдаг. Зөвхөн Ариун Нэгэн л Өөрийг нь ирэхийг цөхрөн хүлээж зовж гиншин уйлж байгаа хүмүүсийг аврахаар ирнэ гэж домогт гардаг. Ухамсаргүй хүмүүст энэхүү итгэл үнэмшил биелэгдэхгүй. Гэвч, хүмүүс түүнийг хүсэн тэмүүлж байдаг. Төгс Хүчит Бурхан гүнээ зовж шаналж байгаа эдгээр хүмүүст өршөөл үзүүлдэг. Үүний зэрэгцээ Тэр хүмүүсийн хариултыг хэтэрхий удаан хүлээсэн учраас эдгээр ухамсаргүй хүмүүсээс залхсан байгаа. Тэр эрж хайж, чиний зүрх сэтгэл болоод сүнсийг эрж хайхыг хүсдэг. Тэр чамайг цангааж, өлсгөхгүй байхын тулд чамд ус болон хоол авчирч чамайг сэрээхийг хүсдэг. Чи ядрах үедээ, энэ ертөнцийн эл хуль байдлыг мэдэрч эхлэх үедээ бүү цочирд, бүү уйл. Төгс Хүчит Бурхан, Ажиглагч чамайг ирэх үед тэврэн угтана.”

Анхны видео линк:

Ариун Сүнсний үг | “Төгс Хүчит Бурханы санаа алдалт” | Уран уншлага

Ариун Сүнсний үг | “Төгс Хүчит Бурханы санаа алдалт” | Уран уншлага

2018 оны 11-р сарын 11 Нийтэлсэн Отгонцэцэг Туяанаа

Ариун Сүнсний үг | “Төгс Хүчит Бурханы санаа алдалт” | Уран уншлага Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн: “Төгс Хүчит Бурханы амийн хангалтыг орхисон хүн төрөлхтөн яагаад оршин байгаагаа мэдэхгүй атлаа үхлээс айдаг. Ямар ч дэмжлэг, тусламж байхгүй боловч хүн төрөлхтөн нүдээ аних хүсэлгүй хэвээр бөгөөд энэ дэлхий дээр сэтгэлийн мөс чанаргүй бие махбодод өөдгүйгээр оршин тогтнож эрэмгийгээр амь зуусаар. Чи ямар ч итгэл найдваргүй ингэж амьдардаг; тэр ямар ч зорилгогүй ийнхүү оршин байдаг. Зөвхөн Ариун Нэгэн л Өөрийг нь ирэхийг цөхрөн хүлээж зовж гиншин уйлж байгаа хүмүүсийг аврахаар ирнэ гэж домогт гардаг. Ухамсаргүй хүмүүст энэхүү итгэл үнэмшил биелэгдэхгүй. Гэвч, хүмүүс түүнийг хүсэн тэмүүлж байдаг. Төгс Хүчит Бурхан гүнээ зовж шаналж байгаа эдгээр хүмүүст өршөөл үзүүлдэг. Үүний зэрэгцээ Тэр хүмүүсийн хариултыг хэтэрхий удаан хүлээсэн учраас эдгээр ухамсаргүй хүмүүсээс залхсан байгаа. Тэр эрж хайж, чиний зүрх сэтгэл болоод сүнсийг эрж хайхыг хүсдэг. Тэр чамайг цангааж, өлсгөхгүй байхын тулд чамд ус болон хоол авчирч чамайг сэрээхийг хүсдэг. Чи ядрах үедээ, энэ ертөнцийн эл хуль байдлыг мэдэрч эхлэх үедээ бүү цочирд, бүү уйл. Төгс Хүчит Бурхан, Ажиглагч чамайг ирэх үед тэврэн угтана.”

Анхны видео линк:

Ариун Сүнсний үг | “Төгс Хүчит Бурханы санаа алдалт” | Уран уншлага

Ариун Сүнсний үг | “Бурханы ажил ба хүний ажил ” (Хоёрдугаар хэсэг) | Уран уншлага Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн: “Хүний илэрхийлдэг зүйл нь түүний харж, туулж, төсөөлж чадах зүйлс юм. Номлол эсвэл үзэл байсан ч эдгээр нь бүгд хүний сэтгэхүйгээр хүрч болох зүйл байдаг. Хүний ажлын хэмжээнээс үл хамааран энэ нь хүний туршлага, хүний хардаг зүйл эсвэл хүний төсөөлж, ухан ойлгож чадах цар хүрээнээс хэтэрч чаддаггүй. Бурханы илэрхийлдэг зүйл нь Бурхан Өөрөө юу болох бөгөөд үүнд хүн хүршгүй, өөрөөр хэлбэл үүнд хүний сэтгэхүйгээр хүртэхийн аргагүй байдаг. Тэр бүх хүн төрөлхтнийг удирдан чиглүүлэх ажлаа илэрхийлдэг бөгөөд энэ нь хүний туршлагын нарийн учиртай хамаагүй, харин Түүний Өөрийнх нь удирдлагатай холбоотой байдаг. Хүн өөрийн туршлагыг илэрхийлдэг бол Бурхан Өөрийн оршихуйг илэрхийлдэг—энэ оршихуй нь Түүний төрөлх зан чанар бөгөөд үүнд хүн хүршгүй.”

Анхны видео линк:

Ариун Сүнсний үг | “Бурханы ажил ба хүний ажил ” (Хоёрдугаар хэсэг) | Уран уншлага

Төгс Хүчит Бурханы айлдвар “Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэж байгаа хүмүүс л Бурханд үйлчилж чадна” Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн: “Бурханд итгэх итгэлээрээ чи Бурханыг хэрхэн мэдэх ёстой вэ? Чи гажуудал, төөрөгдөлгүйгээр өнөөдрийн Бурханы үг болон ажилд үндэслэн Бурханыг таньж мэдэх ёстой ба юу юунаас өмнө чи Бурханы ажлыг мэдэх ёстой. Энэ бол Бурханыг мэдэх үндэс суурь юм. Бурханы үгийг эрүүлээр хүлээн зөвшөөрөх нь дутмаг байдаг эдгээр олон янзын бүх гажууд онол нь шашны үзлүүд бөгөөд тэдгээр нь буруу ташаа байдаг. Шашны хүмүүсийн агуу ур чадвар нь өнгөрсөн үед хүлээн зөвшөөрөгдөж байсан Бурханы үгийг авч үүнийг өнөөдрийн Бурханы үгтэй харьцуулан шалгадаг явдал юм. Хэрвээ өнөөдөр Бурханд үйлчилж байхдаа чи өнгөрсөн үед Ариун Сүнсээр гэгээрүүлэгдсэн зүйлстэй зууралдвал, үйлчлэл чинь тасалдахад хүрч, практик хэрэглээ чинь хоцрогдож, энэ нь шашны ёслолоос өөр юу ч биш болно. … Бурхан өнгөрсөн үед юу ярьж, хийж байснаа эргэн дурсдаггүй; хэрвээ энэ нь хоцрогдсон бол Тэр үүнийг таягдан хаядаг. Чи өөрийн үзлийг үнэхээр хаяж чадахгүй гэж үү? Хэрвээ чи өнгөрсөн үед Бурханы ярьж байсан үгтэй зууралдвал, энэ нь Бурханы ажлыг мэдэж байгаа гэдгийг чинь батлах уу? Хэрвээ чи өнөөдөр Ариун Сүнсний гэрлийг хүлээн зөвшөөрч чадахгүй байгаа ба үүний оронд өнгөрсөн үеийн гэрэлтэй зууралдвал, энэ нь Бурханы алхааг дагаж явааг чинь баталж чадах уу? Чи одоо ч шашны үзлийг орхиж чадахгүй байна уу? Хэрвээ тийм бол чи Бурханыг эсэргүүцдэг хүн болох болно.”

Анхны видео линк:

Төгс Хүчит Бурханы айлдвар “Бурханы өнөөдрийн ажлыг мэдэж байгаа хүмүүс л Бурханд үйлчилж чадна”

Сайн мэдээний шилдэг богино хэмжээний кино “Гурван-өөрөө сүм бол миний халхавч” (Монгол хэлээр) Нэг удаа, шөнө дүлээр Хятадын Коммунист засгийн газар Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы олон Христэд итгэгчийг нэг газраас баривчилжээ. Энэ хэрэг тэр хавьдаа ихээхэн үймээн шуугиан дэгдээв. Үүнээс болж Гурван-Өөрөө Сүмийн гишүүдийн дунд хэлэлцүүлэг өрнөнө. Зүүний Аянга Хятадын Коммунист засгийн газрын хэрцгий дарангуйлал, шахалт хавчлагаас болж зовж шаналсан гэж зарим хүн итгэж байлаа. Зүүний Аянгад итгэх нь хэтэрхий аюултай, харин Гурван-Өөрөө Сүмд итгэх нь хамгийн аюулгүй. Тэд зовлон бэрхшээл туулахгүй бөгөөд тэнгэрийн хаанчлалд орж чадна. Зүүний Аянга нь гарцаагүй үнэн зам боловч үүнтэй тулгардаг шахалт хавчлага, баривчилгаа нь хэтэрхий харгис хатуу гэж бусад хүн итгэж байлаа. Хэрвээ итгэх юм бол нууцаар итгэсэн нь дээр гэж тэд боддог байв. Хятадын Коммунист засгийн газар унах цагт тэд Төгс Хүчит Бурханд ил тод итгэх боломжтой гэж боддог. Зарим хүн Зүүний Аянгыг судалсан боловч Зүүний Аянга нь амьдрал, үхлийг үл харгалзан сайн мэдээ түгээж, Эзэнд гэрчлэл хийдэг бөгөөд Бурхан тэднийг магтана гэдэгт тэд итгэжээ. Гурван-Өөрөө Сүм дотор нуугдсан хүмүүс бол урсгал даган зорилгогүйгээр хөвж явдаг хулчгар хүмүүс бөгөөд тэнгэрийн хаанчлалд ороход тохирохгүй гэж тэд боддог... Халуун хэлэлцүүлгийн дараа, ямар хүнийг Эзэн магтдаг болох мөн аймхай хүн тэнгэрийн хаанчлалд орж чадах эсэхийг бүгд ойлгож мэдэж чадсан болов уу?

Анхны видео линк:

Сайн мэдээний шилдэг богино хэмжээний кино “Гурван-өөрөө сүм бол миний халхавч” (Монгол хэлээр)

Христийн сүмийн дуу | Христийн мөн чанар бол Бурхан

2018 оны 11-р сарын 07 Нийтэлсэн Отгонцэцэг Туяанаа

Христийн сүмийн дуу | Христийн мөн чанар бол Бурхан Бие махбодтой болсон Бурхан бол Христ, Тиймээс хүмүүст үнэнийг өгч чаддаг Христийг Бурхан гэдэг. Бурханы мөн чанартай Түүний хувьд ингэж хэлэх нь хэтрүүлэл биш юм. Түүний ажилд хүний хүрч чадахгүй Бурханы зан чанар, ажлын мэргэн ухаан байдаг. Өөрсдийгөө Христ гэх атлаа Бурханы ажлыг хийж чадахгүй бол луйварчид юм. Христ нь Бурханы газар дээрх илэрхийлэл төдий биш, Харин хүн төрөлхтөний дунд Бурханы ажлыг гүйцээх Бурханы онцгой бие махбод билээ. Энэ бие махбодыг хэн дуртай нь орлож чадахгүй. Энэ бие махбод нь дэлхий дээр Бурханы ажлыг хийх хангалттай чадвартай. Энэ бие махбод нь Бурханы зан чанарыг илэрхийлж, Бурханыг сайн төлөөлж, хүмүүст амь өгдөг. Өөрсдийгөө Христ гэж өргөмжлөгчид эрт оройгүй унана. Тэдэнд өчүүхэн төдий Христийн мөн чанар байхгүй. Тиймээс Бурхан, жинхэнэ Христийг хүнээр тодорхойлох боломжгүй, Бурхан Өөрөө хариулж, Өөрөө шийднэ гэж хэлнэ. Тиймээс Бурхан, жинхэнэ Христийг хүнээр тодорхойлох боломжгүй, Бурхан Өөрөө хариулж, Өөрөө шийднэ гэж хэлнэ. Тиймээс чи үнэхээр амийн замыг хайхыг хүсвэл Эхлээд Тэр газар дэлхийд ирсэнээр хүнд амийн замыг өгдөг. Эцсийн өдрүүдэд Тэр ирж хүнд амийн замыг өгдөг гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой.

Анхны видео линк:

Христийн сүмийн дуу | Христийн мөн чанар бол Бурхан

Төгс Хүчит Бурханы айлдвар | “Бурханы ажлыг туулдаг хүн л Бурханд үнэхээр итгэдэг” | Уран уншлага Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн: “Еховагийн ажлын дараа, Өөрийн ажлыг хүмүүсийн дунд хийхийн тулд Есүс махбод болсон. Түүний ажил тусдаа хэрэгжээгүй, харин Еховагийн ажил дээр тулгуурласан юм. Энэ нь Бурхан Хуулийн эрин үеийг төгсгөсний дараах шинэ эрин үеийн төлөөх ажил байсан. Үүнтэй адилаар, Есүсийн ажил дууссаны дараа Бурхан дараагийн эрин үеийн төлөө Өөрийн ажлыг үргэлжлүүлсээр л байсан, учир нь Бурханы бүхий л удирдлага үргэлж урагш хөгждөг. Хуучин эрин үе өнгөрөх үедээ шинэ эрин үеэр солигдох ба хуучин ажил дуусах үед шинэ ажил нь Бурханы удирдлагыг үргэлжлүүлэх болно. …Хүнийг Сатаны нөлөөнөөс бүрэн аврах нь, Есүсээс нүглийн тахил болж хүний нүглийг үүрэхийг шаардаад зогсохгүй, Сатаны ялзруулсан зан чанараас нь хүнийг бүрэн салгахын тулд Бурханаас улам агуу ажил хийхийг шаардсан. Ингээд хүний нүгэл уучлагдсаны дараа Бурхан хүн төрөлхтнийг шинэ эрин үе рүү хөтлөхийн тулд махбодод эргэн ирж, гэсгээлт, шүүлтийн ажлыг эхэлсэн бөгөөд энэ ажил нь хүнийг илүү өндөр хүрээнд аваачсан. Түүний ноёрхол дор захирагдсан бүх хүмүүс илүү өндөр үнэнийг эдэлж, илүү агуу ерөөлийг хүлээн авах болно. Тэд үнэхээр гэрэлд амьдарч, үнэн, зам, амийг олж авах болно.”

Анхны видео линк:

Төгс Хүчит Бурханы айлдвар | “Бурханы ажлыг туулдаг хүн л Бурханд үнэхээр итгэдэг” | Уран уншлага

Христийн сүмийн кино “Зүүднээсээ сэрсэн нь” Трейлер (монгол хэлээр)

2018 оны 11-р сарын 06 Нийтэлсэн Отгонцэцэг Туяанаа

Христийн сүмийн кино “Зүүднээсээ сэрсэн нь” Трейлер (монгол хэлээр) Ю Фан бол Эзэн Есүст итгэдэг бусад олонхүнтэй ижил нэгэн—Эзэн Есүс цовдлуулж байхдаа хүн төрөлхтнийг нүглээс нь хэдийн уучилсан, тэрээр итгэлээрээ дамжуулан зөвтгөгдсөн бөгөөд бүхнийг орхиж, Эзэний төлөө шаргуу ажиллаж байгаа цагт Эзэн Есүсийг эргэн ирэх үед тэнгэрийн хаанчлалд гарцаагүй орох болно гэж тэр боддог. Гэтэл түүний хамтран зүтгэгчид эргэлзэнэ: Бид Эзэнд итгэснээр уучлагдсан бөгөөд золиос гаргаж, Эзэний төлөө өөрсдийгөө зарцуулж чаддаг боловч бид байнга нүгэл үйлдэж, Эзэнийг эсэргүүцдэг. Энэ маягаар бид үнэхээр тэнгэрийн хаанчлалд орж чадах болов уу? ... Ю Фан Төгс Хүчит Бурханы Чуулганы гэрчлэгчидтэй нөхөрлөж, мэтгэлцсэний дараа Эзэний ирэлт болон тэнгэрийн хаанчлалд орох тухай нууцыг ойлгон, эцэст нь өөрийн зүүднээс сэрнэ ...

Анхны видео линк:

Христийн сүмийн кино “Зүүднээсээ сэрсэн нь” Трейлер (монгол хэлээр)

Хятадын Коммунист Нам бол үнэн болон Бурханыг жинхэнээсээ үзэн яддаг сатаны дэглэм юм. Төгс Хүчит Бурхан нь дэлхий дээр үнэнийг илэрхийлж чадах цорын ганц оршихуй гэдгийг нам мэддэг. Төгс Хүчит Бурхан эцсийн өдрүүдийн авралын ажлыг хийх шатандаа явж буй. Хэрвээ Төгс Хүчит Бурханы үг хүмүүсийн дунд түгвэл үнэнийг хайрладаг хүн бүхэн Төгс Хүчит Бурхан руу буцаж очих болно. Үнэнийг үзэн яддаг, Бурханыг эсэргүүцдэг Хятадын Коммунист Намын жинхэнэ төрх буюу чөтгөрийн төрх илчлэгдэх болно. Дараа нь бүх хүн төрөлхтөн Хятадын Коммунист Намыг орхино. Энэ намын тулах цэг Хятадад байхаа болино. Мөн энэ нь дэлхийн иргэдийг завхруулж бас урхидаж чадахаа болино. Тийм учраас л Хятадын Коммунист Нам Төгс Хүчит Бурханыг үзэн ядаж, Төгс Хүчит Бурханы Чуулганыг улайран хяхан хавчдаг.

Анхны видео линк:

“Урхи зангыг сэт цохь” киноны клип: ХКН яагаад Төгс Хүчит Бурханы Чуулганыг хяхан хавчдаг вэ

Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | “Төгс болсон хүмүүст өгөх амлалт” | Уран уншлага Төгс Хүчит Бурхан ингэж хэлсэн: “Бурханаар төгс болгуулах хүмүүс нь Бурханы ерөөл болон Түүний өв залгамжлалыг хүлээн авах хүмүүс байдаг. Өөрөөр хэлбэл, тэд Бурханд юу байгаа болон Тэр юу болохыг хүлээн зөвшөөрдөг, ингэснээр энэ нь тэдний дотор байгаа зүйл болдог; тэднийг боловсруулсан Бурханы бүх үг тэдэнд байдаг; Бурханы оршихуй ямар ч байсан, та нар энэ бүгдийг яг байгаагаар нь авч, тэгснээрээ үнэнийг амьдран харуулж чадна. Энэ бол Бурханаар төгс болгуулж, Бурханаар авахуулж чадах хүн юм. ”

Анхны видео линк:

Эцсийн өдрүүдийн Христийн айлдвар | “Төгс болсон хүмүүст өгөх амлалт” | Уран уншлага

“Тэнгэрийн хаанчлалын тухай миний мөрөөдөл” киноны клип: Христийн суудлын өмнөх шүүлтийг туулж, амийг хүлээн авсан тухай гэрчлэлүүд (Монгол хэлээр) Төгс Хүчит Бурхан үнэнийг илэрхийлснээр Бурханы гэрээс эхлэн шүүлтийн ажлыг эхлүүлсэн билээ. Агуу цагаан сэнтийн өмнөх шүүлтийн ажл эхлээд байна. Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг бид яаж туулдаг вэ? Бурханы шүүлт, гэсгээлтийг туулсны дараа ямар цэвэрлэгээ, өөрчлөлтийг олж авах вэ? Бурханы талаарх ямар жинхэнэ мэдлэгийг сурч болох вэ?

Анхны видео линк:

Христийн суудлын өмнөх шүүлтийг туулж, амийг хүлээн авсан тухай гэрчлэлүүд (Монгол хэлээр)